Esipotini

umnthondo,legolo,umbhede ,igolo,unamalebe
umnthondolegoloumbhede igolounamalebePosted by Admin on 4 months ago · 72 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Sisekasi esponi ziyawa,yimi nomngani waminentombiyakhe nentombi yami.kumnandi lanakugcwele abantu but umngane sekaphuzekakhulu.ngithi kungcono sambe siye endliniyakhe siyophuzela khona njengoba sibavakashelesinentombi yami.sisuke sithethengeamatshwadlana siye nawo endlini yakhe ewu 4room.sifike sihlale nakhona siphuze kodwa manjesebuyasiphelela notshwala sekuzomelebuyothengwa.sithi siyasuka sinomnganesiyobuthenga bale labomama bathi akuhambeoyedwa azokhona ukushesha abuye ngobasahamba sobabili ngeke sibuye siyofikesihlale.basho nje nabo sebazwile ngoba namuhlasiphuza nabosiyazijabulisa kodwa bona baphuza baboutshwala obuhlukile kunalobu bethu.hhai ngobaungane yena uhlala kulendawo kuzamelekuhambe yena ngoba nezindlela zamakhonauyazazi,mina ngizasala nalabo mama bobabili.haiasuke ahambe eseyothenga,athi aceda kuhambanonkosikazi wami athi usayobamba isithonganaekameleni leli esizolala kulo sinaye athisizamvusa uma umnane esebuyilenokuphuzwayo.asukume ahambe ngisalenentombi kamngane lapha kusofa,sivulele umusic futhi sivule ne tv sibuke amamuviwasebusuku.sithi sisayigqolozele kufike le partlana babhebhana khona kumuvi, ngivelengiqhanyelwa zisukanje ngibone nomfazi kamngani esegcolozeleangasacwayizi,sekeze wasondeza nekhandalakhe eduze kwetv.ngithi ngiyabhekisisa ngibonenesandla usesifake ngaphakathi kwesiketi,ngizengibone ukuthi naye usechanyelwe.ngithi umangimbona enza njalo ngivele ngisukume ngishoneendlini encani ngoba sekangiqhanyeliswa kakhulufuthi angifisi nokuyovusa umfazi wami ukuzeangiphe igolo bazamangala ngoba besisadishile.ngingene endlini encane ngifike ngithingishaya indlwabu ngokushesha ukuze ngibuyelengiyodisha naye kanti uyangilandela nayeuphethwe yilento engiphethe.avele avuleumnyango angaqonqozangangibone eziphonsela asuke ethi"hawu umnthondoongaka futhi ushaya indlabu ngawo izintombisibabili lana endlini?"hawu ngivele ngiphocekakabi ngingazi kumele ngithini ngihlulekenokukhuphula ibhulukwelami. "wozalana b 4usipho abuya"asho angidonsa ngengalosesishesha siya ekameleni labo banomnganiwami.singene ngithi ngisamile ngimbone eseguqangamadolo awubambe awuphonse emlonyeniawumunye kodwa angawumunyi isikhathi asukeahlale lana kuphelela khona umbede anyukiseisiketi kuvele amathanga ugqoke ne jistrinathi"nali igolo ngifuna ukuzwa loyomnthondowakho omkhulu,phela ngiyacala ukubonaumnthondo ongaka"nami ngingasamoshi isikhathingishone khona ngivele ngikudonsele eceleni lokukwephenthi lakhe ngiwuqondise embobeniumnthondo sengijahile.yena wakhekileumnkamngani futhi unamalebe amade.ngithimangilifaka lingangeni kalulangimuzwe"shhhhhhhhh,aaahhhh,lifake lokengilizwe kahle"nami ngivele ngiolifake lokeligcwale isibubumbu ngicala ngifedengokusheshanyana sengizwa ukufudumalakwegolo.ngimbone ukuthi liyamhambela ipipelilikhulu ngoba naye useyafeda futhi ufedangamandla,ubambele ngezandla ngemuvaembhedeni,loku kwezinyawo zakhesengikuphonse emahlombe ami okunye ngaphanokunye ngale."ngibhebhe mnganikasipho,ngibhebheeee,usipho akalikhoni legolowena uyalikhona"hhai nami ngibhebhe kahulumakasho kanjalo ,kodwa lona limnandi igololakhe.kuthi emva kwemizuzu elishumi ngizweamalebe abopha umnthondowami."ngiyachaaaaaaama mngani Hshhhhngiyacala ukuchama ungichamisile umnandi futhiusazolithola legolo"ngizwe kucina umzimba kuyenakimi uvele ucina nami sengichamasichamisane sesibambene ngamandla manje,sizesicede ngiwukhiphe umnthondop anginikeindwangi ngiwusule ngigcoke naye azisulealungise umbhede siphindele emasofeni


Comments

Please Log in to comment