Homedrive

home,drive,sex,bhebha,manzi,msunu,kamnandi
homedrivesexbhebhamanzimsunukamnandiPosted by Admin on 7 months ago · 74 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Phela sengaba nemoto.I citi golf.Ngisahlala kuwo u2 room wami.Angikaka 'improve'kodwa maye ngiyabatuba ngegalofu lami.Omabhebeza sekwaba umhluzi wenye.Ngithi kade ngidla lo ngibe ngilanda lo.Impela ingquza uma sewuyidla ivele ikunukele nje.Uke udle ingquza ungaqondanga.Uvele unikwe nje Namuhla iFriday.Ngibe ''late'' ukusuka edolobheni.E''garage''ngifike sekukhanyisiwe.Aseyindlala ama" taxi" aya elokishini.Amehlo ami asuke eseqalaza ngalesisikhathi.Kungahle kube khona engikuvusayo.Phela kuyenzeka ngithole amasente ka"petrol" noma umabhebeza ongahle anginike ingquza.Sengike ngabahlaba phela ngibathola ngazo lezizikhathi.Umpipi uyazi uvele ukubikele uma kukhona ozomudla.Ngiye ngizwe ngawo ulokhu uthi fuku! fuku! unginwebela i"under". Kusobala angitholi muntu.Nakhu sengize ngetha nophetholi.Ngiphume ebhawuzeni.Amehlo ngiwaphose kubantu abeme ngodonga lwe"wimpy".Ngiqondane nomama uMathenjwa.Ngimazi ngokuba u"cleaner" ebhange lami.Ilapho sijwayelane khona.Uhleli phansi unkabi.Ngizibuze ukuthi ingabe yini abe "late''kangaka!Phela kufuze ukuba ngabe kade eselokishini.Uhleli phansi dekle unabile ngowodwa umlenze.Omunye umise idolo. "Lokishi!!!''ememeza ehleli phansi.I''overall" ayigqokile ivele ithi pheqe iveze ithanga.Awu!Impela ithanga lowesifazane lingenye into.Yize emdala lomama awu kodwa ithanga lakhe!Ngizibone sengithe ngci ama"brakes".Phela naye uyangazi.Ukumshiya lapha sekungaba olunye udaba. Ngibone uma esengena emotweni ukuthi uzimotozele umama uMathenjwa.Iphinde ithi qhephu i"overall".Ithanga lakhe lithi bha likhanyiswe ugesi. Ngiyishaye izule.Ngaphakathi ngiyakhononda ngalomama osengivalele amathuba.Phela ngingenze njani uma ngidibana nomabhebeza o"grand"kunalomama emotini?Okusho ukuthi ngingamluza.Yize emotozile lomama ngingeke ngithathe amashansi kulomama.Ongaka pho!Ungathi ilomama owayevela kwi"advert"ye cobra edansa edlalisa izinqe.Naye lomama uvamise ukungibelesela ngokuthi ngilingana nomfana wakhe omdala. Ngifake i''cd"yezingoma ezindala ze"Soul Brothers".Kuthi akahlanye umama uMathenjwa ezwa ezakudala zesikhathi sakhe.Ngimuzwe ... ...esehlabelela kanye nayo.''Ngikhumbula lezonsuku ngihleli nawe."Ishe ingoma. Udlile lomama madoda.Ngisho ukuhlabelela kwakhe kuyazisho.Sesedlule ezimobeni esigangeni singakafiki elokishini ngizwe ngaye umama,"Mana mfana ngichame." Avele achame la eduze.Enyuse leyo"overall"ehlise nephenti abheke ngakimi.I"sidelamp"imkhanyise kahle lomama.Ngiwabone kahle lezozidikadika zamathanga. Awu umthondo wami madoda uvele uvuke ume mpo.Ngiwuzwe sengathi uyaphuka ebhulukweni.Umchamo walomama ngiwuzwe uthi hl...!emhlabathini.Ngicabange imbobo yengquza lapho uphuma khona. Angene emotweni sengiqhanyelwe ngifile ngiqhanyelelwe umama omdala.Ngithi lapho sengithi ngithinta igiya ngilungela ukususa imoto umthondo uthe mpo phezulu...Awu angidumele umama uMathenjwa.Asho angikonofele angiqabule.Angincele nami ngingazibambeleli ngilufake olwami ulimi phakathi emlonyeni. Ngimncele nami impela.Ngiyaluzwa ulimi lwakhe ukuthi ayi olwenkomazi endala.Ngizibambe lezozinqekazi ezinkulu.Izandla zami zigijime nazo.Bese ngigijima nomqolo wephenti likalomama.Lapho angisaqhanyelelwe khona okokudlala. Simi emgwaqeni.Ngimyeke esehefuzela engikonofele.Ngidumise imoto ngiyijikijele phakathi esitubhini emobeni.Ngithi ngipaka kube kusuka izithonto sikonofelana sincelane into ehambayo.Isandla sami esinye simdlalise izinqe neqolo.Esinye ngisifake phakathi kwamathanga.Ayashisa bo amathanga omuntu omdala.Sibubule sobabili sikonofelene.Ngisenyusele esibunjini.Siye sithofozele kuso isibumbu ngaphandle kwephenti.Ufake u"jockey" unkabi lo. Awu ngilihulule iphenti lomuntu omdala.Lingakanani pho!Ngimdlalise umsunu ngeminwe."Mmmmmh.....aaaaaaaah!!! Engikhalela umama.Nami lapho ukuqhanyelwa kungixinile.Iminwe ngiyifake phakathi engquza kamama.Ngiwezwe amanzi egolo emanzisa iminwe yami.Ngimbhebhe ngayo.''Oooowu!"Uma ngiyikhipha iminwe amanzi engquza ngiwesulele emsunwini."Aaaaah!!!"ekhala umama ngimkitaza umsunu. Ngiwukhiphe umthondo ebhulukweni.Ume mpo!Ngehlise isitulo ahleli kuso umama Mathenjwa seyame ku"backseat".Ngeqe igiya ngiwelele ku"seat"yakhe.Uselele ubheke phezulu.I"overall''yakhe ngiyenyuse amathanga, izinqe nengquza kusale obala. Ngifike ngingene khaxa phakathi kwamathanga.Umthondo ngiwudlalise emathangeni ashisayo.Ngiwenyuse ngidlalise izindebe zegolo."Aaaaaah!!!"Siphefumulela phezulu sobabili. Umthondo bese ngiwubeka emsunwini.Ungakanani pho lowomsunu!Ungangoqukula wonyawo lwami. Ngiwubambe isiqu bese ngiwuhlikihla "fast"emsunwini."Aaaaaaa.......yeeeeeee.....!!!"Avele anginswininizele into engingayazi lomama.Ngihlale ngiwabhebha amantombazane awaze angangikhalela kanje. Ngehle ngithi gcobhi...gcobhi engquza bese ngigudla umsunu siqu sawo ngibhebhe ngigudla wona."Awu baba...awu mfana wami...awu...ufake phakathi ngane yami!!!"Ababayele athi uyangikonofela uyafenda ....ngimbalekele ngidle umsunu nje.Ngiwubhebhe umsunu akhale into engingayazi.Umthondo wami uqine uqhanse yonke imithambo.Phela kuhhudlana ijwabu lomthondo nomsunu wegolo.Akusemnandi lapho kuyazoyiza. Ngithi ngiyafenda ngokumbalekela ngigudla umsunu angibambe ngqi izinqe.Umthondo ushelele ugudle umsunu ngiwuzwe uthi "mmf!!!" usungena egolo."Aaaaaaaa...mmmm...!!!"Sibubula sobabili lishisa kamnandi igolo.Sifendane umthondo uphakathi sesinamathelene ne ngezinza.I"move nge move"yokufendana kwethu siyakhala kumnandi akubekezeleleki."Ah!Ah!Ah!. Imilenze kamama ngiyibeke ku"dashboard".Ngimguduze umama wabantu ngomthondo.Ingquza yakhe ngiyizwe ibophana i"vibrate"Nami ngikhale kakhulu kumnandi."Imnandi ingquza yakho mama...Aaaawu....yeeee...!!!"Ngikhaliswa igolo."Awu yaze yangibhebha ingane...waze wangibhebha mfana wami...Awu mntakwethu...awu sithandwa sami..!!!''Akhale nami ngikhale ingquza ibophe kakhulu.Umthondo wami uqine kakhulu."Hhhhhiiiiii....wangidla ngane yami...aaaah ngiyachaaaamaaa...!!!''Angikonofele adlikizele afende mashinyane enswininiza.Ngifende ngisheshe awu madoda ngilahlekelwe umqondo sengichamela igolo likamama uMathenjwa."Aaaaawu maaaamaaa...!!!"Ngishaya inkihlinkihli yesidoda. Sithi ukulala kancane umthondo usephakathi egolo.Sivuke athathe iphenti angesule umthondo bese ezesula ingquza.Ilelophenti njalo elangidalela inkinga.Phela lakhohlakala lazobanjwa ekhaya emotini."Angisiso njalo isifebe esidliwa bume ezimotweni.Kufuneka uzokungibhebhela ekhaya uma kungekho muntu.Phela nginezinsizwa ezingangawe ziyokushaya uma uzodla unina zikhona."Asho angiqabule elokhu encome njalo ukuthi ngimudle kamnandi ngingamyeki.


Comments

Please Log in to comment