Imfihlo Yomunwe

imfihlo,munwe,finger,fuck,bhebha,kamnandi
imfihlomunwefingerfuckbhebhakamnandiPosted by Admin on 7 months ago · 74 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Imfihlo yomunwe Bodade ningawubukeli phansi umunwe umsebenzi wawo uyamangalisa. Buningi ubudlelwanooke uzwe ukuthi buyatenga okanye buyaphela ngoba uzwa kuthiwa ipip lendoda lingaqini ngokwanele,okanye lingavuki nhlobo. Namhlanje ngifuna ukunitshela ayikho into edelela njengepipi. Liwabhidliza liwabeke le amapulani abantu uthole ukuthi. Bayahalelana imini yonke, ebusuku bahlele. Kuphi khona bathi sebeshisa sebehefuzela ubhontshisi usufequza ulifuna la ipipi. Nkosi yami ipipi livele lizikhophozelele nje lipaquze nje usisi athi uzama izindlela zonke azaziyo ukulincenga livele libune kakhulu kunakuqala. Pho-ke lapho livele linciphe sengathi alikaze lime. Libe iqashana ngathi insumpa yekhehla . Ayike useyoqudulake usisi asho ukuthi abahlukane nendoda ngoba kuyacaca icushwe ezinye izintombi zayo Kuze kube bayahlukana njalo, ngenkinga engathombuleka kalula nje kanti-ke ntombi ungaboshiya indoda uyishiyela ukuwelwa induku,ayikho engawi,zonke lezizinto ziyaquleka uyazi ziningi izindlela zokuzithokozisa uma nazana kahle nobaba wakwakho ekwazi kahle. Khohlwa ipipi uma litelekile umunwe ukhona. Ingakubhebha ngomunwe indoda ungakholwa. Ungaphinde uhalele ngisho ipipi layo, nalabo abasuke benicuphile uma ikhona into enjalo bamangale nje ukuthi nihleli kanjani ngoba indoda bebethi bayicuphile. Wema ucansi lolu injabulo yakho ikuphi na muntu wesifazane STEP1 Ndoda shiqeka umunwe enkomeni yomuntu wakho wesimame ungangeni uxove nje ndoda ngesineke (nquma izinzipho) kuyobe awuyazi into oyenzayo uma engahayizanga kancane leyontombane, ikunkonkoshele. Phela umunwe uvele uhambe ngqo emajukujukwini uthinte ulobilobi lo ohalele ulangazelele umthondo STEP2 Dlalisa amakhona onke enkomo ngesineke. Uma ubona isifuba sibhakuza, ephufumulela phezulu, wushiqeke kakhudlwana. Ungayeki ukumqabula gentle emqaleni nasemabeleni. Ngiyakutshela ndoda yamadoda leyontombi angeke ibheke enye indoda ngoba lokhu ukhombisa ubuciko obukhulu kuyona,futhi ukhombisa ukuthi ukukhathalele ukweneliseka kwayo ocansini. Kukhombisa ubudoda ukuthi ithemba lakho alikho nje emthondweni STEP3 Khipha umunwe enkomeni uqonde kubhontshisi. Udlalise ngomunwe gentle bese ngesinye isandla ufake iminwe emibili enkomeni kodwa ungayeki ukudlalisa ubhontshisi. Uma engachamanga kuzobe awuyazi into oyenzayo. Dlala ngenkomo uyenze yonke into emnandi. Uma uthanda ume kancane ukukopa uyidlale ngolimi,ikhale mi ngaphandle kwepipi. Bewazi ukuthi inkomo iyakhala? Ipipi liyaba nje umbhanso. Kwintokozo yenu enisuke ninayo. Ungahlali ubalisa intombi yakho izinkanyezi nje ngoba ngamhla bayibhebha abanye abafana iyokunyanya ithi ubuyimoshela isikhathi sayo uyincisha into emnandi. Dade uma ubaba wakwakho engakukopi zicelele wena bo! Injabulo yakho lena uma uthula ulindele yena ukuthi uyokwenzani uyofa indlala-END


Comments

Please Log in to comment