Ingxaphephe

Ingxaphephe,bhebhana
IngxaphephebhebhanaPosted by Admin on 3 months ago · 58 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Waze wangibhebha "Eyi ungibhebhile mani,khona ngimbhebhise ngengxaphephe lomfana.Ayi kodwa khona ungibhebhile.Ngenele umthondo."Ilawo amagama ayesehlanyisa umyeni wami uNdovela.Kwasekuthi akazisakaze afe nya.Pho-ke ngibhejiwe njalo nje futhi akusajiki. Phela uNdovela indoda yami yomshado.Konke kwaqala kahle phakathi kwami naye.Besinikana'shame' usuku nosuku engidla.Useyeke ukungikhwela ngoba nakhu eseqinisa ezinkambeni.Ngiyafa indlala yepipi.Indoda angisayazi. Okungicasulayo ngoNdovela uvele afike alale edakwe engazazi ngisho igama.Sengahlala ngimkhumula izicathulo njalo.Ungehlula ngisho umthondo wakhe sengiwubambile ngithi ngizama ukuwuvusa.Uvele ubhocobale nje kuhle okwesokisi.Kwenye inkathi utebezele kuhle okwemvubu yokushaya amahhashi.Impela mina ngiyafa indlala yomthondo. Bese ngizame konke amakhosikazi omthandazo ashintshana bönke olweZine ezongikhulekisa kulenkinga engibhekene nayo. Kulobubusuku bengibuya esiguqweni ngithandazela yona lenkinga yompipi osunqwahe noNdovela.Ngigcine ngithi ngizovuka ngiyokhiya emva kokufika kukaNdovela.Phela ungiphazamisile bengisathi ukuzidlalisa umsunu ngomunwe.Ngizwe ngidinwa kanjani.Ngigcine ngizunywe ubuthongo ngilele ngibheke phezulu indunu ngiyithe qheke.OkunguNdovela bese kufe ukufa lapha eduze kwami.Impandla yakho ilokhu ijuluka utshwala bezandla obenziwa ngomama.Umthondo do kuhona nawo.Noma ngingathi ngibuya ngaphezulu ngiyazixhumela engquza lomthondo,uzovele utebezele ungangeni kwakungena nje endunu. Ngizwe iphupho elimnandi phakathi nobusuku.UNdovela uyangibhebha.Kumnandi impela.Ngiphefumulele phezulu.Ayi bo angisaqhanyelwe khona.Sengiqabukile ebuthongweni."Awu nkosiyami imithandazo yami iphendulekile.UNdovela umatasa ungincela umsunu,into angakaze ayenze selokhu ngamgana.Ulushaya lonke ulimi alugoqoze endunu yami alugobise onke ama'direction'bese ewuncela umsunu.Ayi ngikhale mina.Phela angazi ukuthi kanti ulimi lumnandi kanje."Awu nkosiyami ngiyabonga imithandazo yami iphenduliwe."Ngisho ngibe nginswininiza kakhulu ngizwa ulimi lungichamisa."Yeeeee....awu nkosiyami." Ayi bo akangiyeki uNdovela noma sengichamile ulokhu eqhubeke njalo.Ngize ngizwe sengathi sengibuyela egiyeni lokuqhanyelwa futhi.Angigibele ngaphezulu uNdovela.Ushe umthondo. . Sengizwa obunye ubumnandi obehlukile manje bomthondo ngqo.Ngiwuzwe uqinile umthondo kaNdovela unomfutho.Anganamatheli kimi abambelele ngezandla embhedeni.Afende awushaye wonke ugudle umsunu."Awu we kwaze kwamnandi ukubhejwa,sekunini ngawugcina umthondo!Impela imithandazo yami iphendulekile.Ngiwuthola usuqine ngaloluhlobo.Mnandi phela lomthondo,kanti uNdovela ubenqwahe nento yami emnandi kanje. "Awu kumnandi...awu kumnandi...awu kumnandi...yeee...!"Ngilokhu ngikhale njalo uma ewufaka uNdovela engibhebha.Yena ngiyamuzwa elokhu equma,''Mmmh...mmmh...oooh...oooh."undondela phansi unkabi lo Awugudlise umsunu kamnandi kanjani.Ngikhale ngibabayele ngibone ukuthi uNdovela usekwazi impela ukubhebha igolo uma ... » Next part..esengidla kanje.Ngilithi qheke lonke ngifuna naye anele. "Awu...awu...awu...ngelakho lonke igolo baba.Waze wangibhebha kamnandi.Nakudala awukaze ungidle kamnandi kanje baba...Oooh ngiyachama futhi...Ooooooh!"Ngidlikizele ngilahlekelwe ingqondo ubumnandi bomthondo.Ngithi ngiyambamba ngiyamqinisa uNdovela angasondeli. Angayeki ukungibhebha uNdovela umthondo ulokhu usaqinile.Kuyangixaka lokhu kwanamuhla.Nami ngizwa ubumnandi namanje.Impela imithandazo inamandla iyaphendulwa,kodwa ukubhejwa kanje angikwazi."Faxa!Faxa!Faxa!Kukhala umthondo negolo.Sengilokhu ngikhalile.Kufanele ngiyonikela kakhulu nasenkonzweni uma imithandazo yami iphendulwa kanje. "Awu...awu...awu Ndovela wami waze wangibusisa ngomthondo baba..."Usewushaya uyashesha manje.Awushaye wonke awenyuse uye emsunwini abuye awudiphe engquza abuye awenyuse ngesivinini,abuyeathi 'deep! deep! deep! engquza.Ayi ngikhale mina.Ngifende nami ngisheshe. Ngithi ngisafenda ngilalele umthondo ongena deep athi 'msunu'awubeke kuwo umthondo.Abuye athi 'deep'Ngiyabona intombazane yami uThangithini iyelanywa namuhla,uma ngibhejwa kanje. Ngiyahayiza manje ngi'out of control',mnandi lomthondo uyangihlanyisa.Ngizwe igagasi eligijima umzimba wonke.Umthondo kaNdovela ngiwuzwe usuqine kakhulu."Aaaawwuuu baba ngiyachama futhi...aaaaaawwwuuu.! Ngimuzwe equma ngezwi elihoshozayo uNdovela"Oooooooh!"Ngizwe kuthi 'fu!fu! engquza into eshisayo emnandi.''Awu nkosiyami isidoda kunini ngasigcina...kumnandi Ndovela wami....oooooh!"Ngikhale wi izinyembezi zobumnandi bompipi nokwaneliseka.Uma esengichamela uNdovela athi ne emabeleni.Nami ngimbambe ngqi ngimthandele nangemilenze uDali. Ngimbambe ngimqinise uNdovela.Ngihayize ngibabayele ngingaphansi."Oooh wangibhebha Ndovela wangibhebha baba....Ngimbambe ekhanda ngisadlikizela...Hawu!UNdovela usenezinwele manini ngoba unempandla nje?"Ngithi ngisazibuza lowombuzo lacu anikele emnyango.Noma kumnyama ukukhanya okungaphandle uma esephuma emnyango kungibonise kahle ukuthi uThami lo umfana wakwa next door oyisigangi vele.Kuwo lowomnyamangisalithe qheke igolo elimanzi te eliqeda ukubhejwa lisajuza nesidoda esingakesulwa, avuke uNdovela ekudakweni.Ngizwe ngomthondo obhocobele ungithinta ithanga.Abuze,"Yini wakhala kangaka,kwenzenjani unyakazisa nombhede ungivusa ebuthongweni ?" ''Ziwadle ubhekile baba.Sengibhejiwe ngengxaphephe.Awu ngibhejiwe."


Comments

Please Log in to comment