Into Ka Ma

ingquza,mavovo,ngabhejwa,ma,chama,esibelethweni,umsunu
ingquzamavovongabhejwamachamaesibelethweniumsunuPosted by Admin on 7 months ago · 67 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

. Umuntu ka ma sazwana naye nje mhla siqala ukubonana. Umama wami usomabhizinisi, une Supermarket engasukumi phansi. Sikhule sihlala sobabili. Bahlukana kudala nobaba, ngisafunda e High school. Umama isitolo lesi asishiyelwa umkhulu. Kwathi ngoba uhlakaniphile futhi ufundile, wakwazi ukusikhulisa kakhulu. Ukukubeka nje esithombeni. Umama akabuzi. Uyasho. Angithukanga ke uma engitshela ngo muntu wakhe u Mkhize, mina engimbiza ngokuthi uMavovo. Wathi uzohlala khona ekhaya. Akungihluphanga ke ngoba wangithengela i townhouse yami duze ne nyuvesi lapho ngenza khona unyaka wami wokuqala. Ekhaya ngiya ngokuvakasha. Ngimuhle, ngime kahle, ngiyindoni yamanzi. Abafana laba abangihalelayo eNyuvesi bathi ngingu mapakisha, qede bathi ngi portable. Nokho angidudule kakhulu. Ngiziphethe kahle, futhi angifuni ukudumaza umama. Umthondo awukaze usondele la kimi. Kodwa ngiyasola ontanga bami bayangisaba, ngoba bahambela kude. Abanye bathi kwenziwa ukuthi ngizimele, ababaningi abantu abamnyama abanama townhouse nezimoto beqala nje evarsity. Ngabamba uMavovo engithe njo ngelinye ilanga. Ngangisekhishini estofini. Usofa ayehleli kuwo, wayengibona. Kanti lapho kuhleli umama khona, wayengangiboni. Esikhundleni sokuthi nginyanye, ngavele ngaphenduka, ngamphakamisela isiketi, ngaveza isibunu esine G-string, ngamshayela itsipa-tsipa, ngasipansa ngaqhubeka nokupheka. Ngambona ehlala ngokukhululeka, evula imilenze, ngiyabona kwakuqala ukufukuzela laphaya phansi kwe jean. Kwangena i whatsap: “Kungabe uku shikila yini loko?” UMavovo, engikhumbuza engakufunda encwadini ukuthi kwakwenziwa kuqala. Ngiphendule: “Wena ucabangani?” “Ngikutshele ke ntombazana, mina angizwani ne G-string. Uma ungakafaki i full panty emhlophe, uyadlala nje.” “Unamanga!” Ngaqhubeka nganaka ibhodwe lami, ngalibala wuye. Kodwa izenzo zazingalibele. Ngoba ngangihamba sexy, ngiloku ngizimpintsha mangivela ngakuye. Ngokuhamba kwesikhathi, ngayizwa ukuthi ingquza yami isimanzi, ifuna ukubhejwa. Ngacasha, ngazifaka isandla phansi kwamathanga, ngezwa ukuthi ikuku yami iyageleza. Ngaya ekameleni lami. Ngafika ngathatha i full panty yami ebomvu. Imnyama kulendawo engaphambili evala i pussy yami. Ngashintsha namaphaca ami ngafaka amaplatform ami abomvu amesha i penti. Ngalesosikhathi ikhanda lami lalingasathathi kahle. Abadala babezothi ngiphethwe impene. Ngangisawazi umehluko phakathi kokudlala nokwangempela. Mangifika ekhishini ngagoqoza ibhodwe le stew, ngacisha elepapa, ngiphuthuma ukunaka lomonakalo owenzeka engquzeni yami. Waphinde wadla uMavovo, ngoba ngamenzela i bhayskobho yamahhala: Ngayehlisa i g-string yami, yawela emaqakaleni ami. Ngaphuma kuyo. Ngayicosha. Ngagxamalaza. Ngazesula ngayo. Ngaphakamisa amehlo ngabona uMavovo ekhexe umlomo, ngamcishela ihlo. Ngathatha iphenti elibomvu ngalifaka sengimdunusele, ebona kahle ligcwala izinqe zami lithi qheke. Ngake ngathi ukubeka izindololwane zami kwi counter, ngama njengomuntu olindele umthondo doggy style. Imilenze yami igxamalazile. Ukuvuthwa kokudla kwenza ngiphume engqondweni kamabhebhana. Ngaphaka, nganika uMama noMavovo ukudla. Ngathatha okwami ngaya ekameleni lami ngayodlela khona. Ngazama ukuyikhipha lendaba engqondweni kodwa kwala. Phela ngabe sengicabanga ukuthi uMavovo uzokudambisa kanjani ukuqhanyelwa. Ngazithola ngicabanga ngo Mavovo edumela umama, embondabonda ngomthondo. Ayeye mama! Ayeye! Ngazama ukuwucisha lomcabango ongalungile. Ngathatha ifoni ngavula u Facebook, ngaxoxa nabangani bami. Kwathi kusenjalo ngezwa ukungqongqoza. Kwangena umama. “Ake ungiphe ama pads lapho. Ngikhohlwe ukuwathenga. Naku sekonakele.” Kwafika umbuzo owodwa: Ingabe Mavovo uzoyidambisa kanjani lendaba. Ngathatha ama always ami ngawanika umama Wavalelisa waphuma. Kwaphela konke ukuganga engqondweni yami. Ngayogeza izitsha ngabuyela ekameleni. Ngakhumula ama platform kanye nephenti, ngizimisele ukuligqoka ngakusasa, naku phela ngangiligqoke nje kancane. Ngagqoka i nighty yami ngalala. Phakathi kwamabili, ngonywa. Ngayofuna amanzi ekhishini. Ngathi uma ngingena, nqwamanyane noMavovo. Wangigxavula intamo. Wangibamba wangiqabula rough, enganginike thuba lokuphefumula. Ngavala umlomo wami, ngenza izaba zokwala. Kwaba ongaphansi ongaphezulu ezindebeni zami. Waze wazihlakaza zavuleka wangena, wangiphuza, wangincela ulimi, wangincela izindebe. Isandla sakhe esinye sasibhizi, phezu kwezinza zami. Ngazithola ngimvulela imilenze yami. Ngezwa umunwe wakhe kwi clit yami. Wayidlalisa kancane . Wadlula lapho wawufaka phakathi enkomeni yami eyase imanzi. Wangiphakamisa. Wangibeka kwicounter. Wangiqhekeza amathanga. Ngathi ngithi phapha, ikhingqi lakhe labe selingivulile. Wangizwa ukuthi ngivalekile, wangibhebha efenda kancane, kodwa ephusha elifaka phakathi. Ngabuzwa ubuhlungu uMavovo ethatha ubuntombi bami. Lobo buhlungu basheshe bagajwa ubumnandi. Kancane kancane, isibhombolozi somthondo wakhe sangena. Kwathi kungakephi, wabe eseyiugxusheke yonke imamba yakhe kimi. Wangifenda wangidla engisheshisa manje. Ngazithola sengimnkonkoshele, izingalo zami zimuthe ngqi. Imilenze yami, ihlangene emva kwakhe. Ngezwa umlilo ububula uqubula kude le. Wehla ngemizwa yami. Ngezwa ngiqhaqhazela. Angitshelwanga muntu ukuthi sengichamile. Kwaba sengathi ngiyambanga uMavovo. Wangibhebha wangisheshisa. Wakhipha umthondo, wangehlisa. Wangiphendula wangimisa njengalenkathi kade ngimhalisa ngayo, izingalo kwi counter, ingquza yami isobala. Ngamuzwa esegcwele kimi esewubhuxeke wonke, usho ukukhulekela esibelethweni sami. Kwaba umzuzwana ngezwa ukuthi usengiphidile. Sengichamile futhi. Ngamuzwa esenginginkonkoshela, engasafendi. Ngezwa kushisa langaphakathi kimi. Kanti usesichithile isidoda sakhe kimi uMavovo. Kwaba yimina owokuqala ukuvuka ngiyokhuculula ubufakazi ekhishini


Comments

Please Log in to comment