Isipho Sikakhisimuzi

khisimuzi,isipho,ngabhejwa,kamnandi
khisimuziisiphongabhejwakamnandiPosted by Admin on 7 months ago · 72 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Ngithule ngihlezi eTarven eseduze kwasemzini wami ngithule ngetshisa inkulumo kamkami yasekuseni. Ngithele ugologo ngishaye isiqopholozi ngiqhubeke ngiphindele kwelikamcabango. Abuye futhi amazwi kaSindi umkami, "Sthandwa sami uyazi angithi ngiyakuthanda?" Kusho uSindi sisasembedeni." Kunesicelo ebesicelwe uKhanyi usisi wami omdala" "yini leyo baby" kubuza mina ngokumangala. "Uyazi angithi benoLungi bangama Lesbians, manje bacabanga ukuqala umndeni..." aphazanyiswe uhleko lwami "bazowuqala kanjani baby ngoba banezingquza bobabili. "Ilapho singena khona thina"."Thina" ngibuza ngokummangali. "Hawu love, ngilinde ngiqede phela" ngithule ngimlalele, isicelo sakhe ukuthi wena love umtholise ingane. "What" ngibuza ngokwethuka. "Why me" kubuza mina."Akusiko lokho kuphela njengoba wazi 'umuntu' wakhe uLungi unemali they plan ukusikhokhela. "Love siyayidinga impela imali kusho uSindi.ngibuze "How much?" R500 000 kodwa kunemibandela. Mibandela mini leyo? Ngibuza ngididekile. Kumele kusayinwe phansi futhi bafuna nami ngibe ipart yeprocess ilokho nje kuphela. "Mtshele I need a time to thing about It" kusho mina Njengoba ngihlezi sengiyicabangisisile lento I've got nothing to loose and I've got a loot to gain ngingazi noma kukhuluma mina noma ugologo yini ngimane ngiqhenyelwe same tym. Ngisuke ngiye endlini kumkami uSindi "okay baby batshele if ungenankinga wena nami angiyiboni inkinga. Athi uSindi mina baby ngiyenzela wena lento and ngiyabona ibhizinisi lakho alihambi kahle so ingakusiza lemali Namhlanje ukhisimusi uKhanyi noLungi bafike ngovivi ekuseni bacambalala. Sebevukile manje kuyatatazelwa la endlini mina ngihleli noLungi lo ozenza indoda. Angazi yini ngoba phela bobabili labantu besifazane bahle. Ngoba noLungi indoni yamanzi ushaya ngothotho lwamazinyo. Ngimbuke ngize ngiqhenyelwe ngicabanga ukuthi ngike ngimthole ngingambhebha aze ayeke ukutebhisa ibhulukwe. Ngiphazanyiswe uye uLungi ekhuluma nami"I'm glad uvumile, ihope today it would be a chistmas to remember" asho emoyizela. Kuthi kusanjalo bangene abafazi bethu belandelana belethe ukudla."Ngithi ngiyakubonga athi uSindi "baby idla uzosidinga istamina. Ngidlulise amehlo kuKhanyi ngibuke amahips akhe kanye nefiga ngiwuzwe uthi fuku! Fuku umthondo Ngizwe uKhanyi esethi "relax sisi ngizomncenga ngimfunze uSbali maybe unamahloni". Bahleke bobathathu. Eze kimina ahlale kusofa eduze kwami asikhe isipuni sokuqala aqale angifunze ngesineke. Uma kwenzekile kwasala ukudla ezindebeni zomlomo azesule softly. Lapho angisaqhenyelwe kanjena. Lapho wenza konke lokhu ungibuka ngqo ezinhamvini zamehlo. Kubuye kuhluphe ukugqoka itrackpant ngoba liyakhombisa uma uqhenyelwe kuthi lapho kuthi fuku! Umthondo ehlise amehlo uKhanyi athi "awu shame someone useqhenyelwe njalo" esho edonsa ilastiki yetrackpant eyihlanganisa neunder. Uvele ukhombe phezulu umthondo. "Wow sisi, kanti uhleze ukhwelelwe umthondo ongaka" esho ewubamba ngezandla zombili. Asho awuxhume emlonyeni. Ngithi ngibuka uSindi umkami abheke phansi Ngenxa yobumnandi ngicimeze kuthi uma ngivula amehlo uLungi noSindi sebeyaqabulana. Asho uKhanyi akhumule ibhayi ayelifakile asale ngephenti lodwa ngoba ubengawufakile ubra."How do I look" lapho angisawakhiphile kanje amehlo ngathi imbuzi ihlatshwa, ngigcine ngokuthi "wow" uKhanyi ilenhlobo empofu bese ephuphuzela uboya. Unehwanqa elikhulua.amabele ungafunga ukuthi awejongosi bese asesho ngezingono ezimnyama. Sisho sigingqane kukhaphethi ngimqabule deep then ngehle ngomqala ngiye emabeleni. Kwangathi ayangiqhweba athi ngincele. Ngoqale ngidlalise izingobo ngolimi.ngithi mengithi nhla kuSindi noLungi. USindi ulele kusofa omude useze wacimeza basele ngamaphenti bobabili uLungi ubelesele uSindi ngolimu emabeleni. Ngicele uxolo kuKhanyi esengimbona ufile ukuqhenyelwa. Ngiye ekhishini ngibuye ne-ultramel namastrawberries. Uma ngibuya uSindi umkami sebemlalise kukhaphethi uLungi umkhotha amabele kanti uKhanyi udunusile umkhotha ingquza ubelesele ubhontshisi.lapho uSindi usenswininiza kuphela. Ngifike ngijoyine ngingene ngekhanda ngaphansi kwamathanga kaKhanyi angigxamalazele.emlonyeni ngibambe istrawberry ngomlomo, ngiwubone umsunu ngiwuqondanise nawo. Ngiwudlalise ngestraberry, ngiwudrayise ngiphinde ngiwufake embhobeni yengquza lapho useyakhala noKhanyi sekuwubunswinswinswi la endlini. Uphume usumanzi amanzi egolo. Lapho uKhanyi amyeke uSindi aphenduke senze i69 position yena ungaphezulu ehlise iunderwear esengisele ngayo angincele umthondo aqale adlalise ikhinqi soft. Ngithi mengibuka uSindi nabo sebelele eduze kwethu benze i69 nabo. Ngibone okokuqala ingquza kaLungi yona inezinza kodwa aziziningi. Ngendlela asempetule ngayo uSindi ngibona lendawo epink engaphakathi. Ulimu uselufake phakathi embhotsheni sebeyakhala bonke manje. Ngiqhubeke nokuncela ubhontshisi kaKhanyi lapho usefenda ubala ngithi ngehlise ulimi embhotsheni adlikizele akhale kakhulu achame. Lapho sengiqhenyelwe ngiyezwa ngingathunda anytime. Asuke uKhanyi kwi69 position ahlehlele emthondweni wami azixhome kuwona siqale sifendane. Ngibone uLungi edikkizela aqine akhale kakhulu ngibone useyachama aye athambe asuke uSindi umkami ngimbone ezikopa naye usefuna ukuchama. Akasakhali usekwelinye izwe. UKhanyi akasanyakazi phezu kwami naye esezochama noma inini "yes, fuck me love, elakho lonke. Ngimithise" ngiyezwa ngingachama noma inini. ngizwe igagasi likhuphuka umzimba wonke asisafendani kanjena sengathi umshini. akhale kakhulu sichame kanyekanye asho athambe awele eceleni Ngithi ngisathi ngayarelax eze umkami nethawula angisule bese esexhuma umthondo emlonyeni. Angincele kamnandi. Yazi umthondo enye into, umane uvuke uthi mpo! Asho adunuse athi "elakho lonke baba" ngimngene ngemuva. Udunuse ngamadolo mina ngiguqile ngimngene ngemuva sifendane zisuka nje.ngifune iG-sport ngigxile kuyona akhale ababayele "oh- yes, laphoke love mhm" "oh no kummmnandi asho adlikizele achame. Ngidinwe wangishiya asho alale ngesisu. Ngibone uLungi elele ngomhlane evule amathanga. Ngithi namuhla ngifuna ezwe umthondo wempela ngisuke ngiye kuyena ngisho ngiwujikijele athi uyangihlehlise kwaba usephuzile ushelele ungene agqume ezwa umthondo, ngimuzwe noma emanzi kodwa imbobo itight. Ngisho ngilisokhe phakathi ngimdlalise umsunu ngomunwe ophakathi akhale adonse icushion kasofa azimboze ngayo ngibone ibambe ngakho. Ngisho ngiqale ngifende naye afende ngishaye amakhona akhale "mhm" "nkosi" ngiwudrayise umthondo akhale ababayele lapho uzithinta amabele ube uyafenda. Ubuphaxaphaxa ngibhebha uLungi lo ozenza indoda. Ngizibuze uye lo omnandi kanjena akhale, lapho ngila nomthondo ngizwe manje ngithinta ekugcineni kwengquza. Uma ngithinta lapho ukhala kakhulu ngiqinise kuleyo ndawo akhale ababayele manje "fuck me hard" nginyuse ispeed manje ngibhebha iLesbian ngizwe ngizochama manje. Akasakhali kanjena uLungi asho anginkonkoshele ngisheshise ngifuna ukuchamela phakathi. Ngimthundele akhale kakhulu achame naye "Ngiyachaaaaaaama kumnaaaaaaaaandi" sinkonkoshelane siye sithi ja sesilele. Ngike ngithi ukuthatha isithongo for 5 min ngivuswe umsindo wento ekhalayo uma ngibheka uKhanyi udunusile udlalisa uLungi ngepipi lethoyizi lamabattery akasakhali kanje uLungi yena ulele ngomhlane ekhanda lakhe kuhleli uSindi umncela ingquza. Ngokubuka lescene umthondo uvuke ngibuke nendlela adunuse ngayo uKhanye ngithi ukuwushayisa indlwabu kancane ngisafuna uvuke kahle ngisondele kuKhanyi ngiwushiqeke kwelamakhosi, ngemuva ngimbhebhe nepipi lethoyizi alizibekile phansi "trrrrrrr" nami ngemuva "phaxaphaxa" uKhanyi ubuzzy "mhm" "mhm" "mhm" kanti uLungi "oh sweety, fuck","fuck"... USindi egovozele uLungi ekhanda "mmmmhmmm"..... Sabhebhana usuku lonke ngaze ngezwa amasperms kuphele wona selikhafula umoya. Kwaba ukhisimusi omnandi kunayo yonke sivalelene kusho umthondo nengquza. Into emnandi ngokubhebha ngoba ufuna ingane, you keep on trying until kulunge. Sabhebhana for 2 days and 2 night....After 3 months bahamba bafona besazisa ukuthi both of them are pregnant and we must check ibank balance yethu


Comments

Please Log in to comment