Kunzima Emhlabeni

kunzima,emhlabeni,bhebhana
kunzimaemhlabenibhebhanaPosted by Admin on 7 months ago · 65 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

"Makoti hamba uye eThekwini uyobheka indodana yethu" lawa amazwi ayenkenteza ezindlebeni zikaMaNxumalo ngesikhathi iteksi ishosholoza ibheke eThekwini KwaNongoma esigodini sakwaMusi ilapho uMaNxumalo esuka khona. UMaNxumalo lo wayegane uMkhize, eyintombi wakwenza konke noMkhize kusukela emisa iduku kuze kufike la kuphuma khona udwendwe. Kwabamnandi esanda kushadelwa uMkhize kanti futhi intokazi kaMaNxumalo iyahlonipha ibe ikhuthele injalo Ukuthi konakalaphi uMkhize wahamba amasolokohlo phindephinde ukubuya kwabhalwa izincwadi lutho ukuphendula uMkhize akasathumeli ngisho nemali. Laqala ikati lalala eziko kodwa babonga isalukazi esizala uMkhize okuyisona esasihola impesheni ukuze basule umlomo Kwadingeka kubekhona okwenziwayo nangempela isalukazi esesaba mxhiliba sathi ngoba liyaziwa ikheli kungcono umakoti ahambe sona sizosala nezingane. Nangempela uMaNxumalo wavuka kusempondo zankomo elibangise kwelikabanana,leli angazi uzolibhekisangaphi ngoba yena akakaze aye khona Ngenhlanhla wa gibela kahle yahamba iteksi yaze yafika kodwa lulokhu lumshaye njalo uvalo wathi esebona amaBhilidi amahle amakhulu wabona sebezofika watshela umshayeli amkhombise emakethe nempela wahamba kahle waze wehla emakethe kusakhanya Waqale waxakwa ilesiphithiphithi somsindo nabantu abangenasineke izimoto zakhona zinomsindo azinasikhathi ngenhlanhla wabuza izinqola eziya eMlazi kwa Unit T bamyalela wagibela yashosholoza yaye yambeka esiteshini sakwaMnyandu nomshayeli wanesineke wehla wamkhombisa uzongena kanjani nempela wahamba kahle baze bamkhombhisa inombolo ebhalwe ephepheni washeshe wayithola. Lwabuya lolovalo eseyibonile inombolo wahlala phansi eduze nomgwaqo wavula isitsha sokudla esasinophuthu nemfino wadla. Udla nje novalo luyamshaya uyacabanga "kazi Khabazela usakhona yini" aqede afake isitsha esikhwameni ashaye umkhuleko omncane. Aqede athole isibindi asukume angene kulomuzi onezitini ezibomvu ofane neminye eyakhele wona anqonqoze ngenkulu inhlonipho Sekuqala ukuhwalala manje "koko" kunqonqoza uMaNxumalo. Kuvule insizwa ezifakele isikhinjana athi dlengelele uMaNxumalo bese esegobisa umzimba abambe idolo ekhuluma ebheke phansi "Sawubona" ivume insizwa "Ngihamba ngifuna la, ngisuka le KwaZulu ngizobheka umyeni wami,... owahamba kudala... sagcina esebenzisa lelikheli" "ubani umyeni wakho mame" kubuza lensizwa "uMkhize samgcina minyakeni emine edlule esebenza kwaToyota imngenise indoda imlindise ekhishini ishone emakamelweni Aqhamuke uKhabazela, amamatheke uMaNxumalo, ahwaqe uMkhize. Asukume uMaNxumalo agobise umzimba abingelele ngesizotha "Sawubona Khabazela" "ufunani la" kusho uMkhize ngesankahlu athi "nghamba nani yakho, athi usakhuluma esebanjwe amalimi uMaNxumalo "ba-ba be-sikukhu-"amngene olimini uMkhize"usuyadelela MaNxumalo. Esamangazwe ilokho uMaNxumalo ekamelweni okuqhamuke kulo uMkhize kuqhamuke intokazi exhume izinwele nezinkophe ezinde egqoke iswenke iconsa imbuke phansi phezulu ithi "mama ufunani kwindoda yami" abheke phansi uMaNxumalo athule,zishise izinyembezi emehlweni. "Ngithi mama njengamanje ngicela ushaye isishwaphana sakho uhambe" "kahle baby"kusho uMkhize "yeyi ungangihlanyisi wena" agwajaze uMkhize manje kudume ikhanda kumaNumalo uzoyaphi ngoba kuhwalele manje. "Indoda yami le futhi ngishadile nayo aveze ipheshana lo wesifazane angalazi uMaNxumalo "incwadi yomshado le" lihlabe lephukele lelo kuMaNxumalo. zehle izinyembezi manje Acabange loMkhize oseshintshile, acabange izingane emakhaya, acabange uzoyaphi asukume athathe isikhwama sakhe aphume. UMaNxumalo wahamba njalo ebheke ngasesiteshini kaMnyandu ehamba edidekile isenzo somyeni wakhe akasanendaba ngisho bembuka abantu ukhuluma yedwa manje besashelana noMkhize eMakhaya acabange izethembiso azenze kuyena behleli osebeni lomfula acabange uzoba yini inhlekisa emakhaya akhulume yedwa "noma kunzima ngizowubamba umshado wami" Afika ahlale esitobhini ehle kuso akanayo indawo yokulala futhi akanamali yokugibela asidinde isililo sikaNandi abantu badlula bayambuka kuze kuqhamuke leteksi abeyigibele imumele imbona ekhala ehle umshayeli wayo abuze, "yini mama kunokuvelele yini aphendule ngesibibithwane uMaNxumalo "KUNZIM'EMHLABENI" yini awumutholanga yini mama?","usaphila nje kodwa? UMaNxumalo azincenge amlandise konke umshayeli adabuke athi athi akagibele umshayeli uzomyisa erenki kungenzeka abone omkhaya bakhe Nempela ishosholoze ikhumbi ize imbeke erenki eya kaNongoma eDurban Station ngenhlanhla imbone ubaba ophethe irenki uyamazi umkhaya wakhe.nembhala amxoxele lonke udaba nangempela amfake eteksini amkhokhele. Zamane zagobhoza izinyembezi kuMaNxumalo engazi ubezoba yini ngaphandle kamkhaya wakhe nakuba ingagcwalanga iteksi ngoba kwase kuhlwile kodwa yaphuma ekuseni kusempondo zankomo Kwaba ukufika ekhaya uMaNxumalo ubuhlungu benhliziyo babuya manje kodwa wahlala wabheka izingane zakhe ezimbili umfana nentombazane wazifukamela njengesikhukhukazi sifukamele amatshwele zakhula zimhlonipha unina isalukazi esizala uMkhize sahlala ngokugula kwaze kwasenela ukugula kodwa ubona inhliziyo yaso isabuhlungu ngndodana yaso Zakhula zafunda izingane, uMfundo noNolwazi. Lokhu komfana, uMfundo kwakhombisa ukukhalipha nokuyithanda incwadi yesikole.kanti udedewabo wayekhuthele kakhulu noMaNxumalo wabamba amatoho edolobheni lasoLundi kwisitolo seNdiya impilo yaqhubeka,uMaNxumalo waphenduka umfelokazi indoda iphila Kuthe uMfundo esefunda ibanga leshumi. Wafunda ngokuzimisela unina wayesaba ukuthi ingani yakhe lokhukufunda kanje kungayiphazamisa nasemqondweni kodwa wabeka ithemba lakhe kuMdali.wafunda waphasa ngamalengiso wathola nomfundaze wayofunda eDUT efundela ubunjiniyela NoNolwazi naye waqeda emva kweminyaka emibili kodwa wake wahlala ebheke ekhaya nangenxa yamasenti emva kweminyaka emithathu waphothula uMfundo. Lapha kwaMkhize kunedili lokubonga ukuphumelela kukaMfundo kumnandi kudelile kukhona zonke izibiliboco. Abantu bagcwele ngathi uZulu eya emakheni. uMaNxumalo uyayikizela kwisishweshwe esimfanelayo usungamphika ukuthi uye lo ohleze egqoke amaphinifa akhathele uqale umcimbi kujatshulwe uthi usuphakathi sekukhuluma usingaye manje naye ogqoke isudi engathi ithungelwe kuyena Nansi inkulumo kaMfundo,"Ngithanda ukunibonga nonke ngokuba nathi kulolusuku olumnandi kanjena lapho ngivuna ngokuzikhandla kwami.Ngibunga kakhulu umama lo oseduze kwami njengoba ngigqoka lelijazi yena kade aligqoka ijazi lempilo. Ukube ubengekho ngaba nami angikho langikhona. Umama usikhulise kanzima esibambe ngamazinyo njengokhozi. Ngibonge ugog'ongasekho naye oyidlalise indima esikhulisa salahlwa ubaba e-"kwezwakala ngendoda isho ngengilo "ngixolele ndodana ngathathwa iTheku baphenduka bonke abantu babheka lendoda eshaya ngesihlekehleke sentshebe esixubile efake amabhuzu akhathele,ibhulukwe eliphuphule elibonakala lalimnyama nehembe eligqwalile liphumele ngaphandle. Wadazuluka wakhala uMaNxumalo,"kodwa Khabazela ngakonano ungaze ungiphathe kambi kanje esho ekhala .washo ngesililo noNolwazi, uMfundisi owayezobusisa umcimbi wanikina ikhanda wathi "uwe Mkhize lo osewabanjena"


Comments

Please Log in to comment