Kunzima Emhlabeni - UKUVELA KWEQINISO

kunzima,emhlabeni
kunzimaemhlabeniPosted by Admin on 3 months ago · 60 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Ibhalwe nguGugu Ngwane "Thandi nawe uyazi ukuthi ubaba uzongibulala. Kuncono uyoyikhipha" kusho uMenzi ngezwi engingalazi. Ngingamphenduli ngivele ngivale ucingo ngiqhubeke nokukhala. Ngizwe kuthi gudlu isicabha kanti umama usengene. "Ukhalelani?" abuze amehlo akhe eqalaza indlu yonke. "Akulutho mama" ngiqambe amanga. Phela kowami umama alifakwa. "Utetemela ubala? Musa ukungenza islima Thandi" asho asondele izandla zibambe ukhalo. "Akulutho mama." akusakhulumeki nakahle uvalo. "Usumithi?" abuze futhi asho akhangeze ucingo lwami nalo luvele lakhetha iskhathi esinzima ukuth lukhale. "UThandi ngeke eze ocingweni" asho aluvale alufake ebeleni. Ngibone ukuthi lingishonele. Ukuhlohleka kalula kungilayile. Ngabe angimithi nje ukuba angiphuzanga utshwala. "Phendula wena ngikhuluma nawe" asho ngesankahlu. "Ngiyaxolisa mama" zehle kakhulu izinyembezi. "Owaphi?" abuze ngezwi eselinokudangala. "Owaka Myeza" ngisho ngelizothile nami. Angaphenduli umama avele aphume ahambe. Ngisale ngedwa ngiqhubeke nokukhala. Lithi uma lishona ilanga kungene omama bakwamakhelwane. Bakhulumele phansi ngingabezwa ukuthi bathini. "Thandiwe" kumemeza umama ngesikade. Ngiphume ngiye kuye. "Sanibona." ngibingelele. "Thwala ekhanda siyobika isisu" kusho umama engphosela iduku. "Kodwa mama__" angenqake ngelibi ihlo nami ngivele ngithule. Sihambe sifike kwaMyeza uMenzi aphike ame ngentaba. Kucace ukuthi ngiyahlazeka futhi nabazali bami bayaphoxeka. Kubuyelwa emumva kungasakhulunyiswana. Sifike ekhaya ngixolise kumama avele avume ngekhanda aqede azivalele endlini yakhe. Nami ngiye kweyami. Akukholakali ukuth ngzoba umama ngina-16. Bungafiki ubuthongo kuze kucishe kuse impela ngibhekile. "Thandiwe" ngethuswe umama engivusa. "Yebo mama" ngivuke ngikhangwe amabhokisi futh umama uyapakisha. "Hamba uyogeza udle kungaze kufike imoto." aqhubeke apakishe. "Siyathutha?" ngibuze ngokumangala. Avume ngekhanda umama nami ngingabuzi kakhulu. Phela kumele ngibonge ukuth akaxoshi mina ngedwa. Ngenze njengoba kushiwo nemoto ifike kuthathwe izimpahla siyifulathele indawo yakwaNgcolosi. Simedlule emajikeni uMenzi ebambene nentombi. Zibuye izinyembezi. "Kuzokugulisa ukukhala. Thula manje umyeke" kusho umama ngezwi lomzali. * * * 20 years later. Ngikhangwe intuthu ngingena esangweni. Ngigijime ngiye endlini. "Yamkela" ngimemeza ngicishe nestofu. Lengane ibiphekile sekuze kwasha. Ngizwe ngidinwa impela kuyacaca ukuthi uzongishisela indlu. "Hau mama usufikile" aqhamuke engazi nanyaka. Amehlo akhombisa ubuthongo. "Kodwa Yam kuyoba nini ngikukhuza ngobudedengu? Uyabona ukuth uzosha nendlu?" ngimthethise. Angaphenduli. Avele abambe umlomo agijime aye endlini yangasese. Ngimlande sekuxega amadolo. "Ukhulelwe?" ngimbuze ngezwi eliqhaqhazelayo. "Ngiyaxolisa mama" asho ngezwi losizi. "Owaphi ubaba?" ngbuze ngomoya ophansi. Phela nami ngamitha ngimncane. "UMenzi Myeza wakaNgcolosi uma udlula e-Pine......" kubemnyama amehlo ngizwe umzimba uthamba ngingezwa lutho emva kwalokho. "Mama" kusho izwi lika Yam. Ngivule amehlo ngibone ukuthi ngisesibhedlela. Ubuye umqondo. Ngiyibuke ingane yami ngingazi nokuth ngizoqala ngaphi ukuyichazela. Kukhale ucingo alibuke qede amamatheke uYam athi lacu aphume. Ngisale kuduma ikhanda. Vele uyitshela kanjani ingane ukuthi imithiswe nguyise. "Mama nangu uMenzi" kusho uYam. "Thandiwe" ababaze nakimi zehle izinyembezi. "Mama kwenzekani?" abuze esehlahle amehlo uYam. "Ukhohlakele. Phuma nja ndini" ngivuke ngolaka. "Bengingazi Thandi ngiyaxolisa" axolise naye esekhala. "Waze wadlala ngami baba" asho aphume ngejubane uYamkela. Amlandele uMenzi nami ngivuke ngibalandele. Sekuphele nokukhathala. Ngivinjwe ngingakaphumi. Bangibambe bangibuyisele embhedeni bangijove ngilale. Ngiphaphame ngakusasa. UMenzi ulele ucamele ezinyaweni. "Menzi" ngimvuse. Avuse ikhanda angibuke ngamehlo agcwele izinyembezi. "Uphi uYamkela?" ngimbuze ngezwi eliqhaqhazelayo. "Iphutha lami Thandi. Ngyaxolisa" asho asikhihle. "Kwenzekeni?" ngimbuze sengihlahle amehlo. "Ushayiswe imoto izolo. Washona" kuchaza uMenzi. "Waze wangilaya Menzi. Ngengane yami iyodwa. Wayiphika, ngazikhulisela namhlanje uyithathile. Ngiyakuzonda" ngiqhubeke ngikhale. Ngiyazisola ngokungamtsheli uYamkela iqiniso. Selize livela kabuhlungu kanje. IYAPHELA


Comments

Please Log in to comment