Mzala Wami

mzala,wami,bhebhana,kamnandi
mzalawamibhebhanakamnandiPosted by Admin on 3 months ago · 75 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Mzala wami Mzala! Ngiyethemba nisaphila nabantwana. Nami ngiyaphila noma umkhuhlane wobusika ucishe wedlula nami nje. Ngahamba kahle nangalelalanga noma ngaze ngafika ngakusasa ekhaya ngenxa yetransport. Ngahlala ewaiting room kwaze kwashaya u 21h00 ebusuku lingafiki ibhasi. Cabanga-ke mzala ngingedwa nje umuntu wesifazane. Ngangizokuba ukudla kwezinswelaboya ukuba akuqhamukanga umfana wakwaCele laphaya eNgudwini ngamcela ukuba asale eseyongifihla kwakhe. Wangiphatha kahle bakithi loyamfana. Bheka ngoba ngageza ngamanzi afudumele, wanginika nokudla. Inkinga nje yaba ukuthi indawo yakhe incane, nombhede wakhe wenele umuntu oyedwa vo. Ngenxa yaleso sizathu, kwadingeka ukuba sicuphisane, siphambane ukuze senele. Cabanga-ke angifake naphenti mzala ngenxa yokuthi engabe kade ngilifakile ngase ngiliwashile. Ngesizathu sokukhathala ngasheshe ngazumeka. Angazi ukuthi ngase ngilale isikhathi esingakanani ngenkathi ngiphaphama ngizithola sengifile ukuqhanyelwa kanti okungumfana sekuvele kwangivula imilenze kwangingena ngolimi esibunjini samanzi te! Ngangithi ngizoziba kube sengathi angizwa lutho. Ngehluleka nokho, ngazithola sengiyivule kakhulu imilenze ngenkathi sengizwa amadevu netshebe yakhe kungihuqa emsunwini. Ngaleyonkathi umthondo wakhe owawuqondene namabele wawusuqine okobhoko uqobo, usushisa bhe. Ngethuka senguwubhambe ngazo zombili maqede ngawuxhuma emlonyeni. Angazi ukuthi sancelana isikhathi eside kangakanani, engikukhumbulayo nje ukuthi ngagcina sengilele ngibheke phezulu, umfana eseguqe phezu kwami esengene shi ngekhanda phakathi kwemilenze yami, ulimi lwakhe lwehla lwenyuka esibunjini sami esasesiqumbile wukuqhanyelwa. Nami ngaqhubeka nokuwubamba ngomlomo umthondo wakhe ngilokhu ngidlalisa kancane amasende ayesevuvuke ungafunga ukuthi yibhola lomphebezo, ngingasaphathi okuyikhingqi lakhe. Ngangithi ngizomtshela alukhiphe ulimi ngenkathi sekuthi mangithunde. Kodwa ngenxa yokuthi umthondo wawugcwele emlonyeni wami ngehluleka, ngavele ngamthundela khona emlonyeni. Angibazi lobuya bumnandi wemzala! Ngangithi uzophakama angithethise, kodwa waziqhubekela nokungikhotha. Anginakanga ukuthi naye useyathunda. Ngamuzwa egquma nje okomuntu ophelelwa wumoya kanti nakho sekuyangithundela emlonyeni okungumfana. Kwasishaya sagcwala sonke okuyisigwadi isidoda emlonyeni maqede kwalala ja nami ngazumeka. Salala singasembathanga singacimanga nesibani. Saze saphashanyiswa ngamakhaza antathakusa. Wavele wajika umfana walala waqondana nami manje, maqede wangigona sanamathelana wangixhuma ulimi. Ngathi ngethuka wabe esengibuyise ngaphezulu sesibhebhana. Hhayi yiciko loyamfana mzala ngiyakutshela. Akadle ngakufequza. Ngathi mina ngiyazibulala ngokufenda, yena wayenyakaza kancane egudla kuphela umsunu ngekhingqi sengathi uxabene nawo nje qha. Lapho-ke esekweqe amehlo wena owabona umuntu egeqwa yisisu. Ngaze ngesaba sengathi uzofela ngaphansi kwami. Ngaqhubeka nokufenda slowly sengilingisa yena. Ngezwa ngigedezela umzimba wonke maqede ngoma ngaqonda thwi kuhle kwenyoka. Hhayi angikwazi lokhuya kuthunda mzala. Kwangiguqula kancane okungumfana kwangibhekisa phezulu, kwawufaka, kwangibhebha futhi. Lapho-ke nomthondo wakho usuyacwebezela. Ngaleyonkathi mina sengiyisidumbu nje. Kwanyakaza kabili kathathu kwangathi kuyaqhela, kanti sekungithela ngesidoda. Ngangithi ngiyasha. Kwavuka kwangesula ngesikhulu isineke lesi nakho kwazesula maqede sazumeka futhi. Ngavuka seliphakeme ilanga, okungumfana sekuhambile kwaya emsebenzini. Kwashiya sekungilungiselele yonke into. Phezu kwetafula kwakushiye incwajana eyayingitshela ukuthi uma sengihamba ngiyowubeka kuphi ukhiye. Futhi bakithi, ngiyokhohlwa ngifile. Hhayi mzala, angime, ezimnandi azipheli. Ukhonze kumalume. Yimina umzala wakho, Magugwana


Comments

Please Log in to comment