Sabhebhana NeBoss Lady

boss,lady,bhebha,golo,manzi,office,mthondo
bossladybhebhagolomanziofficemthondoPosted by Admin on 5 months ago · 139 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Sekuphele 5 months ngisebenza estolo sika bab'Khumalo.Ngiphatheke kahle kakhulu kanti nemali ingconywana. Kodwa-ke ukusho nje ukuthi ngisebenzela ubab'Khumalo ngoba ngamgcina ngiqashwa. Umuntu ophethe kulestolo unkosikazi wakhe. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuth lobaba ashade nalosisi. Phela uma ngibheka nje, bashiyana ngo ten years or mo. Futhi cha ukhona uFakazile. Phela wathi ngimbize ngegama lakhe, hhayi ngo mama. Umhlophe usisi lo, unesmile esihlanyisayo esisho ngezifaca. Ama hairstyle uwashintsha mihla namalanga and nomzimba wakhe uyakwazi ukuwugqokisa. Uma egqokile yonke into ivele imfanele.Amadoda athenga lana,agcina esethenga nezinto angazidingi. Namhlanje-nje, ugqoke ibhayi elitight, elikala wonke umzimba. Amabele, amahips nezinqa kusobala. Mangibheka nje ufake i-gstring ngoba ulayini wephenti awubonwa ezinqeni. Sesivalile manje estolo sisele sobabili, sithatha istock. Phela ngiyisthenjwa layikhaya ngathi nami ngiwubasi omncane. NoFakazile uhlale esho ukuthi angamane afe kunokuthi angidedele ngishiye lana. Siloku silanda istock esisha e store room sisifaka kuma shelf.Ngithi ngingaphakathi,ngimuzwe ememeza e store room. Ngethuke,ngiphuthume khona nge speed. Ngimfice ebambelele kule safe encane efika okhalweni ehlikihla idolo. Amakani edrink egingqika phansi. Kushukuthi uthe uyawathula amlimaza. Ngingacabangile ngiphuthume kuye ngiyobheka ukuthi akalimele yini kakhulu. Ngisuse isandla sakhe ngibone ibruise ngenhla kwedolo. Ahlale phezu kwe safe ngezinqa, ngithi ukumhlikihla ngesandla. "Kancane nje Fakazile,ngiyolanda i-ice" nami sengishiso wukutatazela,angazi ngenzani. "No,no,Spha wenza rite."Uthi uma ubuya umqondo wami ngisibone isandla sami ukuthi senzani.sisethangeni likaFaka elimhlophe, siyalibrasha. Bekungcono ngenza nginganakile, manje umqondo ubuyile. LINJANI ITHANGA LAKHONA! Limhlophe, likhulu kodwa lismooth,liyabushuzela esandleni sami. Isandla lapho sesimile,amehlo ami 4 sho asemakhulu ngathi amasaucer,ngikhungathekile. "Yima ngikubonise kahle..."asho eziphenya ibhayi, evula amathanga. WE MA! Ngikhangwe inkihlinkihli yehlathi elimnyama. Imomozi ngathi yigquma uqobo! "Uyalithanda ikhekhe lami?"kuvele kome amathe, ngigcine ngokunqekuzisa ikhanda. "Yazi angikaze ngikhothwe, yikhothe please..." Ngivele ngifake ubuso phakathi kwamathanga akhe abomvu,ngikhothe izinza kuqala. Ngiziqhelise ngezandla,kusale amalebe amnyama avuvuke ngathi amalips ka Phat Joe! Ngiwamunye bese ngifaka ulimi phakathi engquza yakhe.Ngiyikhothe madoda! Ngiyikhothe mawala ngizwe engishuka izindlebe. Ngiyimunye ngathi ngiyenza i deep kiss.. "Nginyobe Spha! Ngicelungafak'ipipi tu.." Ngithi uma ngiphakama, sibangisane ngokuqaqa i button nozip wejean yami. Siwukhiphe sobabili umthondo,ngiwusondeze engquza. Ngiwuhlohle phakathi wonke kube ngathi iyashipha. Ngimbhanqe nodonga ngiwugxisha phakathi umthondo,ngifenda kakhulu. Lapho naye uziphonsa kuwo umthondo ngengquza."Ngihlabe...ngihlabe...ngihlabe..." lapho usho uyishukusha kimi yonke ingquza. Amalebe awugomothele umthondo, ayawukhotha ngathi udonswa amalebe esemncane. Nami ngiyamenzela ngifenda ngathi ngiyabukisa. "Awu, kade ngagcina ukudliwa kamnandi kanje!...hawe ma..hawe Spha!...."Ngimbhebhe hard,ngimnika lonke,ngimtshutsha ngath ngfaka i rocket engquza. Athi uma echama angbambe angiqinise. Sithule sinkonkoshelane ipipi nglicindezele kwi gspot,aze aqede athambe,athi uma eqeda ngimphinde ngimfuqe ngalo aze axolise. Siloku siphindelela ngimchamisa izikhawu ngize ngizwe ukuthi ngiyachama nami manje. Ngehlise amadolo,ngibhalanse phansi ikhingqi ngiliphose kwi roof yesbumbu.Ngimshaye kwispot esisodwa ngekhinqi,ngiphindelela. Ngimfende akwequle amehlo ngathi uzoquleka. Usengbambe ngci ungiminyele phakathi kwamathanga akhe amakhulu.


Comments

Please Log in to comment