Sis Wengoma

sisi,wengoma,bhebha
sisiwengomabhebhaPosted by Admin on 7 months ago · 66 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Langa limbe ngiphambana naye emgwaqeni uphuma edolobheni uphethe ibhokisi lakwa mtn uthenge i4n entsha. Ngihamba ngidlala ingoma kweyami i4n. Ngimbingelele avume athi yini ekwenza ukuthi njalo uma ungibona ungihleke ? Bese ngithi ngiyokutshela ngelinye ilanga. Phela mudala kunami kakhudlwana mhlawumbe ngo8 weminyaka. Athi ngalelo langa kuyobe kunjani. Angisafuni nakumbheka ngibuka izindebe zomlomo, ngicabanga ingquza yakhe umpipi uvukwa wulaka manje. Athi unayo ingoma kaThokozani Langa, lapho ngithi yona yiphi ziningi kangaka. Athi uma ungenzi lutho ngabo 12 emini ngicela uzongifakela ngivume angiyalele emqashweni ahlala kuwo kanti vele ngiyawazi. Nangempela sehlukane inhliziyo isijahe ngenyindlela. Sishaye isikhathi ngibheke khona. Uma ngifika nginokhe avule athi hawu bese ngikhohliwe i4n ngisayishajile bese ngithi sengiyobuya kusasa ngizenzisa. Ngibuka lomlomo mayengibheka. Awesule, kusho kona ukuthi ngiyawubuka. Athi ,hhay kade ngidla ubanana ngizibhekise phansi yoh amahips, amabele akawufakile ubra. “Uma usuhamba uzobuya namhlanje ?” . Ngithi cha, kusasa. Athi zifake manje bese ngithi letha i4n ngimi emnyango. Athi ngena. Ngingene, ish ngibona isthombe enhla kombhede esemanzini olwandle egqoke ipenti lodwa. Athi yini, ngithi lutho, lapho umthondo usumile mpo! Athi hlala la esihlalweni yena wahla embhedeni wakhipha i4n kushaja. Ngimnike eyami azicingele izingoma mina ngizibukela umlomo namabele amhlophe phela usehlala sengathi uyedwa. Sengibuka namathanga. Cha ukhona losisi. Ngizwe esebuza ubani lona, phela bengingalindele mbuzo nginake lamathanga amhlophe. Ngiphendule uR Kelly athi lona esho esondeza isandla. Hhay intombi yami le. Athi yinhle, ngithi nawe umuhle . Awunwebe lomlomo wakhe emamatheka ehleka lapho amehlo akhe asemhlophe ayayaluza. athi amavideo aphi. Ngimkhombisi athi waveze ngiwaveze. Athi hlala la embhedeni. Ngihlale ngimkhombise. “Hhawu abanjani abahamba bengafake mapenti?”. ngithi bayadlala. Acele enye, ngifake ababhebhanayo. Ababaze, “hawu elingaka ipipi, angeke ngalunga la,” Bese ngithi kodwa indlela owakhiwe ngayo ungalunga. Athi ngibonani ngithi umlomo wakho ngisho ngiwuthinta angabi nasmanga angibuze bengizokwenzani la, ngithi konke. Athi uzokumela, ngibe ngiphefumelela phezulu ukuqhanyelwa avele avule itv kakhulu athi angiwafake wonke efonini yakhe phela ngiqhanye akusavumi. Ngivele ngimbambe isandla engathi ngiyasidlalisa ngisdedele siwele phezu komthondo. Athi usunje, ngithi yebo sisi ngibe ngimqabula. Angamukele. Hhey ngijahe ingquza, ngicinga emathangeni angakanani. Ngiyizwe, nansi ngibhizi kulomlomokazi ngiyaphuthuma ngezansi. Eish, ufake ifull penti, iqinile awungeni kalula umunwe. Ngivele ngehle naye emabeleni, esiswini ngiye njalo ngilibambe ngilehlise. Alale abheke phezulu. Ngimngene ngenkotha. Aqale akhale, ngimkhothe, hhey, sikhona isibumbu kodwa imbobo incane sidalwa. Ngimkhothe athi qala wena ngithi ok. Phela yena akenzi lutho uyapaquza nje kuphela. Ngiwukhiphe, ngifake icondom. Ngiwufake kancane kancane lapho useyahayiza. Ngiphushe kakhulu, ngisheshise ngivele ngichame angibambe ngqi! Ngiqede, athi wenzani manje ? Anginike ithawula ngesule athi ayikho lento yakho ! Aqale manje angincele, engimunca. Hhey wangimunca ucc umlomo ake awufake umthondo kube sengathi uyaphalaza lapho sengibanjwe enye inzululwane nenhliziyo isincane ngenye indlela. Athi ngicela ulale ubheke phezulu. Ngimnike. Hhey, wangibhebha umuntu engibuka emehlweni, ngibe namahloni. Wangifenda ngezwa sengathi umthondo usemanzini abilayo. Ey, ngiyezwa ngikhathele, ngicele ukuthi adunuse. Athi uzongenzani uhluleke ngilele ? Uyafenda, uyakhuluma. Ngiyokudunusela ngelinye ilanga baba, namhlanje ngeke. Hhey, afende, achame angibambe athi ukuma kancane angehli. Aqale phansi. Athi uyazi sekumnyama emnyango ? Angifende, nami ngizame. Hhawu, ngichame. “Mhlawufuna, ubobuya. Ungazongizuma. Ngithanda umuntu angibhebhe mina, yingakho ngizihlalela kanje anginasizungu somthondo, uzoyisholo wena,” esho ehleka. Angiyanga espani amathambo kungathi aphuke wonke. Hhey uyabhebhana loyasisi, ngiyamvuma


Comments

Please Log in to comment