Umakhelwane

Umakhelwane,bhebha
UmakhelwanebhebhaPosted by Admin on 3 months ago · 60 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Awu umakhelwane Ngangithi uma ngimbuka uMaNdebele umka makhelwane wami ehushazela ngezingubo ezinde ngimkale amahips akhe ngisho ngaphakathi ukuthi ngike ngimthole.Pho ngingamtholaphi nakhu ulikholwa elikhulu uhlale ehlabelela amachorus.Naye wayevele agwincize engathi uyamodela ufresh umuntu bo ngeke usho ukuthi usekhulile uno 40yrs mina ngino 30.Nokho sengiyayazi imfihlo yakhe ulijikankezo.Ubhiya uyawuthanda uma ewuthengile usethanda ukudlula awuphuzele kwami ukuze angabonwa iningi nakhu ngihlala ngedwa ku 2room yena uhlala kwi big house.Nami sengikhuthele ukuwuthenga nakuba ngiliqonqela."Uyazi makhelwane ngigulelwa uShange ushukela uthe bhe.Angisayazi indoda unyaka wonke."kusho uMaNdebele esemnandi siziphuzela kwami."Manje wenzenjani?"ngibuza ngethukile ngingayilindelanga lenkulumo."Phela mina ngishadile futhi ngiyakholwa."esho egcizelela."Akukho muntu okuthintathintayo"ngisho ngisondeza isitulo sami kwesakhe sihlale sibhekane."Futhi angeke kuze kuthi diki komunye umuntu ngingashadile naye."ephendula ngelikhuluiqholo.Ngiqu Ngiqunge isibindi ngimthintathinteamahips.Athi wenzani?Lapho ngivelengisenyuse isandla ngisibeke ngemuva entanyeni ngimpholishe kancane uMaNdebele ayifinyeze intamo akhamise athi aaah.Ngisehlise esinye siye kumahips.Athule engathi akezwa lutho.Ngisibeke eqolo bese ngilifaxaza ndawo ndawo agxume.Ngisehlise ngisifake ngaphansi kwesiketi ngiqale ngimpholishe izitho athule nje.Ngisenyusele emathangeni ngiwadlalise athi ukuwavala.Ngisenyusele esibunjini.Mamo!Akalifakile iphenti.Ngimkitaze umsunu aqume"Mmmh"Lapho umthondo wami usumi mpo.Hawu madoda ngabe umfazi kamakhelwane uzonginika igolo ngempela!Avele ehlise isandla sakhe angimbhambhathe umthondo.Avule uziphu awukhiphe ngaphandle awuhlube ijwabu lihlale ngaphandle.Athi ukuwu shayisa indlwabu ngiphefumule phezulu nami ngimbhebhe ngeminwe.Avule amathanga amhlophe ngisondele naye asondele.Awuvule kakhulu umthondo bese ewubamba awufake egolo.Ngilizwe lishisa kamnandi igolo lomfazi kamakhelwane."Mmmh,"siqume sobabili.Ngimbambe lawo mahips ngiwuphushe ngesinono Umthondo uye uthi bushe wonke,ngikhiphe ulimi sincelane bese izandlangizibeke ngemuva ezinqeni engathi ngiyamdonsa umthondo uphakathi.Naye angibambe ngemuva ezinqeni sifendane.Uyafenda umka makhelwane dankie.Lapho alisashisi kamnandi igolo."Awu s'thandwa sami ee mmh kumnandi,"ngikhalelwa uMaNdebele."Kunini nami ngikufisa."ngisho ngelokukhala."Angazi ngagcina nini ukubhejwa kamnandi kanje,waze wamnandi umthondo" Ngiwukhiphe usumanzi te amanzi egolo.Ngimfulathelise abambe isitulo.Igolo ngilibuke ngemuva.Ngimbambe amahips ngiwufake umthondo.Ngimfende avele akhale manje.Angisafendi lapho uMaNdebele akhale wi.Ngiwufake amasende anwaye umsunu.Ngiwushaye ugudle umsunu answininize umfazi kamakhelwane. Ngibuye ngiwushaye wonke ufike ekugcineni.Ashintshe igiya abhonge uMaNdebele.Useyakhala wi nami ngiyabhonga imiqondo yethu kube sengathi ihambile.Ubuphaxaphaxa igolo nomthondo sibhebhana."Awu we ye...ye...ye ... hheee."sikhale sobabili.Achame uMaNdebele aqhaqhazele umzimba wonke.Ngibhongise okwenkomo ngisidedele isidoda sigcwale igolo likamfazi kamakhelwane Umthondo ngingawukhiphi noma sengichamile.Ngiwuzwe uthi mpiki mpiki egolo kube sengathi ukhafula isidoda ebesisele.Uma uthi mpiki sikhale sobabili noMaNdebele.Mpiki"Yo"Mpiki"Yo"Ngizwe igolo livibrator uma umthondo uthi mpiki.Ngiwumboncule sibhekane bese siyaqabulana."Hawu makhelwane,uyabhebhana.Angikaze ngibhejwe kanje selokhu ngabakhona.Abakuyeke mfana wabantu."asho umfazi kamakhelwane eyophuma ngomnyango


Comments

Please Log in to comment