Umkhwekazi Wami

umkhwekazi,wami,bhebha,kamnandi,msunu,ndunu
umkhwekaziwamibhebhakamnandimsunundunuPosted by Admin on 7 months ago · 75 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

UMkhwekazi UMaMthembu uNkosikazi wami esisanda kushada sishiyana naye ngeminyaka eyishumi nanhlanu(15). Ilamba lidlile loqobo bese esho ngefigure yomnyovu. Uyabona ufuze unina ngoba naye unomzimba ofana nokanina. UMkhwekazi wami mdala ngeminyaka eyisikhombisa kunami SinoMaMthembu njengabashadikazi abasebancane sigijimisana kuze kuse sibuye sibhushuzele nqunu ngoba sizihlalela sodwa.Kwenzeke ngelinye ilanga angithume kubo ukuthi ngihambisele abasekubo iDVD yomshado ngoba yena uyasebenza kanti bebemfonele. Uma ngifika kukhona uMkhwekazi yedwa ajabule ukubona umkhwenyana ngimnike iDVD ngithi ngiyahamba athi ucela ngiphuze itiye before ngihambe ngihlaleke nami UMkhwekazi ugqoke inight dress elula kwazise kusasekuseni ngesikhathi sixoxa ngizwe kwinkulumo yakhe ukuthi uMkhwe wami usahambile uzobuya ntambama ngesikhathi sincokola ngomshado ngibuka amabele aveze izingono. Aqale angibize ukuthi kazi ingane yakhe angiyibulali ngendlala ebusuku. Ngibe nzima ukuphendula lowo mbuzo kuMkhwekazi. Aphinde abuze ukuthi ubagona nini abazukulu. Nganele ngathi sisazohlela noSlie(uMkami) abuze uyawenza nje umsebenzi noma unenkinga. Ngicekeke ilembuzo ngthi othi ngimyise la efuna ukuya khona."Ngiyamanelisa futhi uze abonge" kusho mina.acele uxolo ushone ekamelweni, ngizitshele ukuthi uphoxekile ukungamhloniphi kwami ngikhuluma umkhuba. Abuye, to my suprise esegqoke ipanty nobra. Ngikhexe umlomo,ngizwe kuncinza umzimba wonke kwenzeka into ebengingayilindele athi kumina "do you like what you see",ngivume ngibe ngibuka umzimba wakhe.amabele izintuma uqobo yize ekubra lwazo,isisu ngathi sikheciwe bese ngasemathangeni kunesikhala. Uqale umthondo uthi 'fuku' ebhulukweni.eze kimina luqale lungishaye uvalo afike ahlale edolweni lami athi "satisfy me like you satisfy my daughter" Ngimginqele kusofa siqabulane,afake yena kuqala ulimi nami ngilufake.angikhumule isikibha then athathe izandla zami angibambise amabele ngishutheke isandla kubra ngizwe kungekho comfortable ngimqaqe ngemuva ngiqale ngidlalise izingono sibe siqabulana strong. Ngehlele emabeleni ngiqale ngincele amabele aqale agqume manje .ngisho ngikhothe ngolimu izingono . Angiqaqe intambo yetrackpant ayehlise,ngisukume to allow her. Ibe semaqakaleni kanye ne underwear.aqale angishayise indlwabu mina ngisabuzzy ngikhotha ingono enye ngiyidlalisa ngesinye isandla. Ngehlise isandla ngisifake phakathi kwepanty,ngiyifice ingquza imanzi te! Ngidlalise umsunu. Agqume kakhulu ngimtshontshe ngamehlo usecimezile manje ngehle ngimkhotha esiswini manje njengoba ngidlalisa umsunu. Uyafenda manje. Ngisikhiphe isandla ngongehlise ipanty ngamazinyo. Ngimngenele ngolimu emsunwini aqale akhale manje 'mhm that great baby'' Ngishutheke umunwe ophakathi kwingquza yakhe. Ngiwufake ngiwukhiphe. Uma ngewufaka ukhala kakhulu,angimyekile ukumkhotha ngolimu. Ngizwe ingquza yakhe ivibrator nomzimba iqina achame. !e ugodo for 10 second bese eyathamba. Ngikhumule itrackpant ebisemaqakaleni namateku ngimqukule siye ekamelweni ngimbeke embedeni. Avuke angidlalise ngilimu kwizingono zezibele zami ehle angikhothe umthondo ngihleli ekhoneni lombhede. Angishayise indlwabu ngomlomo kube mnandi kakhulu ngiqale ngigqume manje. Ngizwe kuza igagasi ngathi ngifuna ukuthunda ngimsuse aphakame sikhothane ngodeep kiss. Angihlebele athi "fuck me now" Ngimbeke ekhoneni lombhede mina ngime ngezinyawo. Ngimlalise ngomhlane ngimdonse ngamathanga ivele yonke ingquza. Ngiwushutheke umthondo wami slowly akhale mi izinyembezi manje aqale afende ngimhlangabeze slowly nami 'OH baby that great' esho ekhala 'yhu','yhu' 'yhu' 'Oh yes' . Sikhuphule ipace manje akhale sifendana sengathi siyahlanya manje. Izinyawo zakhe zisemoyeni mina ngimile ngiqondele nekhona lombede ngibhalanse ngobhozo manje adikizele futhi achame kudume indlu yonke manje ,kwangathi upossessed then walala ja. Ungishiyile ngithi ukukhokha umoya ngimbambe sigibele embhedeni sobabili manje ngimlalise ngohlangothi manje langakwesokunxele aphakamise ithanga lakwesokudla ngiqhamuke ngemuva these time ngimufake umthondo ngiwuzwe ugqula esinyeni akhale kakhulu ngifende hard zisuka nje,sibhebhane like crazy ehayiza aze angibize ngodali ngiphinde ngimphendule adunuse manje siguqe embhedeni ngimbhebhe igolo manje litaxuka selimanzi te! Afende kakhulu nami ngifende ngizwe ukuthi ngizochama manje naye ngizwe noma inini angachama. Linyeke igagasi umzimba wonke kube ngathi ngishokhwa ugesi. Akhale kakhulu ngathi ngifenda ngomshini manje sichame kanyekanye siqede silale sisabambene kanjalo kwathuleka for 5 minutes ngamuzwa esethi "ngiyabonga nganele manje". Savuka sageza eshaweni ndawonye sashaye one round nakhona saqeda ngagqoka ngavalelisa. Namanje sisahlangana once a month sibhebhane kumaValue Lodge uthi akekho owake wambhebha njengami.


Comments

Please Log in to comment