Waziletha Sbumbu

waziletha,sbumbu,esimnandi,manzi,mthondo,golo
wazilethasbumbuesimnandimanzimthondogoloPosted by Admin on 4 months ago · 104 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Izehla yinto enje. Ngangisanda ukuthenga unyanyavu lwami lwemoto, i-Golf4. Ngavuka ekuseni kunguMgqibelo, ngayiwasha, ngayipholisha, yacwebezela. Ngathi ngiyithenga ngayiqamba igama. Babede bengibuza seloku ngayithenga ukuthi yini ngangiyibiza nge"Red Devil". Nami kahlehle angazi ukuthi yini indaba, kodwa ngoba vele yayibovu, ngangivele ngithi nje yingoba iwusathane obovu. Uma ngiyigeze ngayipholisha kwakuphenduka amakhanda yonke indawo lapho ihamba khona. Ngalelilanga lezimanga, nami ngangisilahlele isidwedwe, ngiwubhuti'madlisa wangempela. Ngangize ngabopha ngisho untanjana. Ngathi uma ngiphuma egcekeni kwalilizele umama ongizalayo ngaze nganamahlonyana. "Engabe libangiswephi ensizweni yami madoda, kuze kungafi muntu lapho uyakhona Mageza", kwathi cosololo kimi umama engithakazela. "Lutho mama ngizishayelwa ngumoya nje, ngobuya kusasa, ngizolala eflethini, kungaze kugqekezwe, sengina 2 weeks wonke ngahamba", ngasho phaka ohuntshwini lami. Empeleni ngangingayi ndawo. Ngangisafuna ukuzishayela kancane nje khona laphaya eslazini, ngishayele impintshi zami amaround ngizigcwalisele ngamasondo ami. Akuzange kusenzeka loko. Ngathi ngiphuma nje ekhaya ngangimiswa yilomaqinase ongu-Rose, ehamba ne-yelowbone esexy like Beyonce. Ngangingezommela uRose, eish, ngathathwa yinto ayeyiphethe. Bathi bangagibela, ngavala wonke amayindi thaqa, pho i-Red Devil idimile ongaphandle uvele axhoshwe yilanga, mina ngizitike ngobuhle noma ububi bakhe. "Hello bhuti Solo", kwabhavumula uRose. "Hola Rose, kunjani sisi?", ngasho ngiizenza muhle, kanti kwakuthi angiqhume ukunengwa. Athi xhafu xhafu ushingamu bese efutha ibheluna aliqhumise. Lapho sengicikekeni. "Sorry Solo bra wami, awuyi ngase town?", wabuza ngezwa kuthi xhifi, kusuka nini ngiwu bra woRose? Ngehlisa umoya: "Ngiya ngakhona" "Wanenhlanhla Thando. Ngicela ningehlise etuckshop, angisezokuphelezela ou, sewuzohamba noSolo", kuqevuza uRose. Nebala ngamehlisa e-tuckshop. Ngase ngicela losisi omuhle owayehamba naye ukuthi abuyele ngaphambili. Yahlangana idabuli. "Hello babes", ngasho ngimuthi nhla. Ngambona emoyizela kancane. "Igama lami nginguThando, angiyena uBabes.", eziphendulela "Kunjani-ke Thando?" "Ngiyaphila" Ngiyaqala ngqa ukubona umuntu omuhle njengawe la ngakithi, ukuthathaphi kodwa u-Rose?, ngibuza. "Sasifunda naye e-boarding school, ngivakashile la eThekwini, ekhaya kuseSikhawini.", kwasho uThando "Sewubuyela khona nje eSikhawini?" ngibuza "Yebo" Saxoxa saze safika phakathi eThekwini. Savumelana ngokuthi sizoke sithi ukushaywa ngumoya ESouth Beach before ngimhambise khona eSikhawini. Ngangivele ngingenzi lutho that day. Kwakuzoba mnandi kengithi ukumqhutha amakhizane uRed Devil ngithi ukumqaqa ibanga elide. Empeleni nangosuku olwalulandela ngangingenalo uhlelo. Ngangizibulawelwa isibakabaka. Sahlala emotweni saxoxa saze sasondelana. Ngabona ukuthi kwakuyobe ngangidlala isibhocobhoco uma ngingayeka isibumbu sesilethwe nge-tray. ngathi ukuntshontsha u-baby kiss, kwangilungela, ngabona ukuthi akabhoki uThando. Sagcina sibhudubezana ngesishisayo isnqanda khona emotweni, ngezwa ngifudumala. Lapho ngasengiqhanyeliswe okwenkunzi yembongolo. Ngangabe ngisacucuza ngamkhomba eflethini uThando. Saphuma emotweni saqonda khona e3rd-floor. Eliftini sagibela sobabili, ngathi ukugaxa ithanga lakhe enqulwini ngamtoboza isibumbu ngambona ephenduka i-China same time, amehlo afifiyela ngabona ukuthi usexegelwa ngamadolo. Sathi siphuma eliftini sasivula umnyango, ngawukhiya saqonda ngqo ebedrooom. Ngathi ngifika ngangithi hlwi zonke izingubo kwasala ishidi, ngamphonsa phezu kwalo. Ngambamba ngamkonkoshela, ngimgijima nglimi endlebeni, ngamuzwa aphefumulela phezulu wena owabona i-spamwhale sikhafula amanzi sphefumula. Ngambamba isibumbu ngqi, ngambona ephela amandla. "Ima kancane Solo ngichaze", washo ezikhalela. Ngasho ngenhliziyo ngathi kuchazwa kuchazwani, ngamkopa ngomunwe emsunwini ngathi ukuwudladlalisa wavele wagovoza ngamnwaya ngawo igolo. Ngabona ukuthi akusekho ukufaka igiya elihlehlayo ngathi ngicela silahle amawashingi kude, khona sasingezoshwabana. Sakhumula sasala nqunu. Yilapho ngake ngambuka kahle khona uThando, yayime kahle leyantokazi suka madoda. Isho ngelimhlophe ithanga eliphuphuzela uboya. Induku yami yavele yaqina ngqi okogodo lalomuthi okuthiwa yithambo. Ngaphefumulela phezulu kuhle kwesidakwa siginge ugologo. Ngambamba ngamsondeza, sema eduze kombede ngathi ukucimeza ngadonsa umoya. Phela ngangizwa kahle ukuthi uma ngangingasehlisi ispiti ngangochama lisagudla amalebe nje ipipi. Ngehlisa umoya ngaphinde ngaphefumula kakhulu, ngathi ukuzulisa umqondo, Ngamjikijela phezu kwe "thofomagic" wathi ukubhampa kancane umbede. Ngamgudla amthanga ngomthndo, wavele wazivulela, walithi hleke igolo, ngawujikijela. Ngawubusheka wonke umthondo ngamuzwa egqihela phezulu. Wangibamba wanginkonkoshela. Isibumbu sakhe ngasizwa sifuquza sishesha, igolo lavuleka lavaleka, amalebe ngawezwa ewumumatha umthondo, ngawubhuxeka waye wayongqinda ngamasende. Ngabona ukuthi ngangizovele ngichame ukube ngake ngazama ukufenda, ngambamba ngamsondeza ngamgoqoza indlebe ngolimi. ngamuzwa ithe: "Hhhi..hhhi...hhhi'' ngaqhubeka nje ngide ngimumunca ngimhlohla ulimi endlebeni. Ngathi ngimuzwa wayengqasha efenda sengathi wayeshiswa ngamalahle: "oooh ..awe.. mah!!" Wakhala wangifenda ngesankahlu ngazibonela ukuthi usefike emphelandaba Ngamfenda ngamsheshisa : "Yooohhh:" ngazizwa sengiphahluka, ngezwa kudlala umzimba wonke, ngamthundela. Kwathi tshu, tshu ,tshu...Ngasithulula isidoda, kwashisa kamnandi. Ngezwa umuzwa ozoyiza kamnandi sengathi wawungangadluli. Ngaye ngathi ja phezu kwakhe Angazi ngasishaya uma kulaphi isiqaqa ngoba ngaphaphama ngisephakathi emathangeni kaThando, eloku engiphulula ikhanda, wena owabona uDelila elalisa uSamson. Umehluko wukuthi mina ngangiphakathi kuThando, ngangingacamele emathangeni. "Waze wangibhebha kamnandi Solo, kodwa bengikubonelani nje ngoba ngiyagcina ukukubona namuhla?", kwazikhalela uThando "Ungesabi Thando, awugcinile, it's a promise, kusemva kwendlu la eSikhawini.", Phela igolo liyabhedisa, ngazisola sengishilo. Ngangingazenzi nami ngangididwe isibumbu.


Comments

Please Log in to comment